DIENSTVERLENING (klik hier voor download)

Bijkomend aan onze algemene voorwaarden ( te vinden op onze offertes, zendnota’s, facturen en op onze website www.sumismart.com ) vindt u hierbij de Aanvullende voorwaarden mbt de uitvoering van de in onze offertes aangeboden diensten inzake Building Management Systems.

SUMI doet er alles aan om de integratie van intelligente technieken in gebouwen zo efficiënt mogelijk te organiseren, in partnership met de installateurs en het studiebureau. De focus ligt daarbij steeds op een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid van de installatie voor de eindklant. Gekoppeld aan een goeie prijs en een ultra-professionele service moet de samenwerking gestoeld zijn op een aantal hieronder beschreven basisvoorwaarden. Zij vormen de basis van de samenwerking, er wordt enkel van af geweken na onderling akkoord

1. DOSSIER

De installateur bezorgt alle gedetailleerde grondplannen en bordschema’s van het betrokken project aan SUMI.

Ten vroegste 7 werkdagen later levert SUMI de programmeerbare componenten uit en bezorgt aan de installateur en aan de eindklant een projectdossier dat bestaat uit :

 • beschrijving van alle functies
 • lijst van alle fysieke adressen

De opmaak van aansluitschema’s wordt door de installateur zelf voorzien. Zij kunnen eveneens door SUMI aangeleverd worden. Dit gebeurt echter enkel op uitdrukkelijke vraag van de installateur of van de eindklant en wordt verrekend in regie aan het standaardtarief.

Alle technische informatie en parameters (onder andere type, variant, kabellengte, aansluitschema’s etc) over ingang/uitgangsignalen type gelijkspanning waarvan de te sturen component zich buiten het technisch lokaal bevindt, moet vooraf aan SUMI worden doorgegeven. Het is belangrijk te noteren dat de communicatie hiermee vooraf getest moet worden alvorens we de algemene werking kunnen garanderen. Deze test moet minimum 2 weken voor de programmatie ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, en de hiervoor nodige toestellen moeten door de klant bij SUMI tijdig geleverd worden. De kosten voor deze testen zijn nooit in de offerte inbegrepen en worden uitgevoerd in regie. Enkel indien geen andere mogelijkheid bestaat en mits voorafgaand expliciet akkoord van SUMI kan de test on site gebeuren.
 
De opdrachtgever (hij die de bestelbon aan SUMI voor het project heeft getekend) bezorgt SUMI minimum 7 werkdagen voorafgaand aan de eerste interventie op de werf het bewijs van aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid in toepassing van de wetgeving inzake de aangifte van werken en de registratie van aanwezigheden op de bouwplaats, samen met het betreffende werfnummer en het werf-adres van de aangifte van werken dat noodzakelijk is om de interveniërende medewerkers van SUMI te kunnen aanmelden op het Check-in-at-Work platform van de RSZ. Zoniet zullen de werknemers van SUMI niet de toestemming krijgen om op het voorheen afgesproken tijdstip op de werf te gaan.
 

2. PLANNING

De tijdsplanning voor de programmering wordt door de installateur, of bij delegatie het studiebureau, aan SUMI voorgelegd. Indien er geen door SUMI gevalideerde planning is zal SUMI zelf bepalen wanneer de programmering of de indienststelling kan worden uitgevoerd. Indien door externe of interne omstandigheden de planning dient te worden gewijzigd, moet een aangepaste planning worden voorgelegd aan SUMI.

De programmering zal in ieder geval ten vroegste 10 werkdagen gebeuren na de uitlevering van de materialen. Indien het wenselijk is om de programmering op de werf toch vroeger uit te voeren, zal dit gebeuren tegen het urgentietarief.

Indien de installatie en de aansluiting van alle componenten die noodzakelijk zijn voor de goede programmering en werking van het gebouwbeheersysteem voor welke reden dan ook niet op het voorziene tijdstip exact volgens de voorziene schema’s, afspraken en planning werd uitgevoerd volgens de door SUMI doorgegeven beschrijvingen zullen alle hieruit volgend tijdverlies, nodeloze of extra verplaatsingen én de opnieuw in te plannen werken leiden tot een verrekening van alle rechtstreeks en onrechtstreeks hieruit volgende kosten aan het urgentietarief, inclusief de bijkomende kosten inzake administratie projectmanagement en algemeen management. Gezien de programmatie van de gebouwenautomatisering vaak slechts helemaal op het einde valt en slechts kan gebeuren als alles vlekkeloos geïnstalleerd werd, kan SUMI in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welke vertragingskosten en -boetes dan ook, als SUMI zelf zijn werken niet kon aanvangen op het initieel daarvoor voorziene tijdstip.

Om fouten en tijdverlies te vermijden in de voorbereidende werkzaamheden van de bekabeling kan de installateur, ook al heeft hij nog geen definitieve bestelling geplaatst, SUMI vragen een praktische hands-on opleiding te vragen voor zijn techniekers en werfleiders op de werf. Op die manier kunnen veelvoorkomende fouten in de bekabeling vermeden worden. De topologie en de basisregels van de gebruikte bussystemen op de werf worden er in een sessie van 2 uur uitgelegd met concrete toepassing op de installatie ter plaatse. Deze sessie is gratis voor de klant indien de bestelling reeds geplaatst werd. Indien de opleidingssessie al plaats vindt in de offerte-fase, wordt een opleidingsfactuur van 300 € opgemaakt die gecrediteerd wordt zodra de bestelling voor het desbetreffend project bij SUMI geplaatst wordt.

Inclusief de opstart van de voorbereiding van de programmering en de oplevering ervan, vermeldt SUMI gewoonlijk een op de offerte vast aantal keer werfoverleg van 2 uur. (exclusief verplaatsingskosten). Indien dit niet vermeld is of indien meer overleg wenselijk is door veranderingen in configuraties, timing, omstandigheden of door bijkomende vragen wordt dit aangerekend in regie aan het standaardtarief.

Integratie van intelligente technieken in gebouwen vraagt een permanente flexibiliteit aan veranderende omstandigheden. Daarom is het wenselijk dat tijdens elk project de installateur een tussentijds evaluatiemoment voorziet om samen met de eindklant, het studiebureau en SUMI de optimaliseringsmogelijkheden van het gebouwbeheersysteem te overlopen om zo goed mogelijk aan de wensen van de eindklant te kunnen beantwoorden en een goeie werking achteraf te kunnen garanderen. De beperkte kost hiervan zal verrekend worden in regie aan het standaardtarief.

Elk geval van overmacht dat invloed heeft op de levering van materialen, kan ook invloed hebben op de planning, timing en uitvoering van de hiermee verbonden diensten, en kan bijgevolg een uitstel of een schorsing van de indicatieve planning tot gevolg hebben. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.
 

3. VISUALISERING

De opmaak van elke visualiseringssoftware, onder de vorm van een webtool of van lokale applicaties, gebeurt slechts :

 • nadat alle actoren en sensoren geïnstalleerd en geprogrammeerd zijn.
 • na een overleg tussen SUMI en de eindgebruiker

Tenzij anders omschreven in de offerte, zal de aangeboden visualisering zorgen dat alle met de visualisering verbonden technieken kunnen bediend worden via de visuele user interface. Alle andere bijkomende vragen en opties zijn niet inbegrepen.

Al naargelang de aard van de gevraagde visualisering zal de prijs van de door SUMI aangeboden visualisering gebeuren in regie, met een algemene forfaitaire prijs, of met een prijs per beeld/pagina.

4. OPLEIDING, DEMONSTRATIE, INGEBRUIKNAME, ONDERHOUD, INTERVENTIES, GARANTIES

Het beschreven gebouwbeheersysteem vereist een grondige demonstratie én een opleiding voor de eindgebruikers. Tenzij expliciet en apart vermeld op de offerte wordt dit niet standaard voorzien maar ze zijn onontbeerlijk voor een efficiënt gebruik, een maximale tevredenheid en een inzicht in hoe de installatie optimaal onderhouden.

Ook al wordt het onderhoud, opleiding of garantie geheel of gedeeltelijk gevraagd in het lastenboek, ze maken nooit impliciet deel uit van de aangeboden prijzen inzake componenten, programmatie of indienststelling, zelfs niet als de bouwheer aan de aannemer gevraagd heeft om een garantie op resultaat, een sleutel-op-de-deur aanbod of een back-to-back principe. Als de aannemer zich hiervoor engageert naar de bouwheer is dit geen engagement van SUMI naar de aannemer. Garantie op resultaat, sleutel-op-de-deur, back-to-back, en/of onderhoud, en opleiding maken bij SUMI altijd deel uit van een expliciete en afzonderlijke vermelding en becijfering op de offerte, op de meetstaat en lijst van aangekochte materialen, diensten en software, of van een afzonderlijke offerte, die optioneel kan besteld worden. Een algemene vermelding dienaangaande in de inleiding, de slotparagraaf of in de bijlagen van een bestelling zal nooit worden geaccepteerd.

In veel gevallen wordt er in het lastenboek niet voorzien in het onderhoud van de gebouwbeheersysteem. Enkel met een getekend onderhoudscontract bij de ingebruikname van het gebouwbeheersysteem kan de blijvende werking van het gebouwbeheersysteem gegarandeerd worden.

SUMI kan, desgevraagd, steeds een aanbod doen voor de uitbreiding van de fabrieksgarantie van de hardware naar een meer uitgebreide versie van garantie, al of niet inclusief diensten.

De ingebruikname van het gebouwbeheersysteem gebeurt niet noodzakelijk formeel, maar kan in veel gevallen stilzwijgend gebeuren door het bedienen en gebruiken van de installatie en het stilzwijgend aanvaarden van de wijze waarop de installatie in het algemeen werd geprogrammeerd. Het is echter niet omdat er eventueel nog opmerkingen zijn of dat er nog aanpassingen zouden moeten gebeuren dat de installatie niet de facto in gebruik genomen werd.

Indien er geen onderhoudscontract afgesloten werd worden alle bijkomende interventies na de ingebruikname in regie aangerekend volgens de tarieven zoals hieronder aangegeven. De klant is zich goed bewust dat hij bij het aanvragen van een interventie met SUMI een middelen-verbintenis aangaat, en nooit een resultaatverbintenis. Hij gaat deze verbintenis aan van zodra hij (mondeling of schriftelijk) akkoord gaat dat er een medewerker van SUMI intervenieert en hij hem toegang verschaft tot de plaats van interventie (hetzij fysiek, hetzij op afstand via een digitale toegang).

De interventietijd bestaat steeds uit het noteren, verwerken en intern/extern communiceren van de vraag van de klant door de medewerker aan wie de vraag werd gericht, het analyseren van het probleem door een project engineer, het voorstellen van één of meerdere scenario’s tot oplossing door de project engineer, het op bureau voorbereiden van de programmatie door de programmeur, het ter plaatse actie ondernemen, het communiceren met de klant en eventueel zijn klant, het opstellen van een werkrapport, het registreren en archiveren van de aanpassingen in het projectdossier, de verplaatsingstijd, de verplaatsingskost en de tijd die desgevallend nodig is om digitaal toegang te krijgen tot het netwerk van de site waar de interventie moet plaats vinden. Hiermee rekening houdend is de volledige interventietijd steeds minimum een halve dag, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders gevraagd of overeengekomen werd.

Als de klant dat wenst kan hij een service-rapport opvragen na de interventie. Dit wordt hem dan per mail opgestuurd. Hij heeft dan maximaal 3 werkdagen de tijd om eventuele opmerkingen door te sturen naar info@sumismart.com. Zoniet wordt de factuur opgemaakt en hem toegezonden volgens de gegevens vermeld op het service-rapport.

Tijdens de projectwerken zelf kan eventueel al nagegaan worden wat de wensen van de klant en de eindgebruiker inzake opleiding, demonstratie en onderhoud zijn en kan vervolgens hierover een passend aanbod opgemaakt worden. Het aanbod zal rekening houden met het aantal uren die noodzakelijk zijn voor een goede opleiding, het aantal en de kwalificaties van de op te leiden medewerkers, en de tijd nodig om de opleiding voor te bereiden.

5. STANDAARDTARIEF

Alle in de offerte voorziene uren gebeuren aan de op de offerte vermelde uurtarieven. Alle bijkomende uren worden verrekend aan het standaardtarief, zie hieronder.

Indien een forfaitaire kost wordt aangeboden zijn hierin enkel de programmatie van de op de offerte vermelde componenten en visualiseringen inbegrepen. Alle bijkomende uren worden verrekend aan het standaardtarief.

Vanaf 15 oktober 2022 is het standaardtarief (niet-dringende prestaties binnen de
kantooruren (= ma tot do van 8u-12u en 13u-17u en vrij van 8u-12u en 13u-16u):

Voor alle prestaties door programmeurs-integratoren :
zonder onderhoudscontract : 126.50 € per uur, halve dag : 506 €
met onderhoudscontract : 112.50 € per uur, halve dag : 450 €

Voor alle prestaties door de projectmanagers
zonder onderhoudscontract : 140.00 € per uur, halve dag : 560 €
met onderhoudscontract : 130.50 € per uur, halve dag : 522 €

Let wel, wat de minimum interventietijd betreft verwijzen we naar paragraaf 4.

Urgenties : Indien de klant een interventie aanvraagt binnen de 3 werkdagen, wordt een toeslag van 50 % gerekend.

Om zoveel mogelijk onvoorziene interventies te vermijden is het aangewezen om een onderhoudscontract aan te gaan, zie hierboven.

Alle tariferingen voor alle dienstprestaties (hetzij, per uur, forfaitair of urgentie) evolueren met de in België wettelijk in voege zijnde loonindexaanpassingen, zowel op nationaal als op sectoriëel (PC 200) niveau. De indexering van de tariferingen treedt in werking op dezelfde dag van de loonsindexeringen voor alle lopende offertes én voor bestellingen in uitvoering.

Het supplement voor prestaties buiten de kantooruren bedraagt +50 % op zaterdag en +100
% ‘s nachts en op zon- en feestdagen. Voor een dringende interventie buiten de kantooruren
worden het supplement voor dringendheid en het supplement voor buiten de kantooruren
met elkaar gecumuleerd.

Tenzij expliciet voorafgaandelijk anders overeengekomen zijn de bovenvermelde tarieven
voor alle vermelde prestaties, zoals deze van programmeurs-integratoren, projectmanagers,
project ingenieurs, developers, program managers, zijn exclusief BTW, exclusief 8 %
algemene onkostenvergoeding en exclusief verplaatsingskosten (zie paragraaf 6).

6. VERPLAATSINGSKOSTEN

Verplaatsingen van en naar de werf van de programmeurs/integratoren en de projectmanagers zijn noodzakelijk. Tenzij anders vermeld, zijn de kosten ervan niet inbegrepen in de offerte. De gepresteerde verplaatsuren worden verrekend aan het standaardtarief. De kilometervergoeding is 0.75 €/km.

Ook indien op de offerte een all-in prijs zou aangeboden worden (alle verplaatsingen inclusief) dan houdt dit enkel rekening met die verplaatsingen die niet kunnen vermeden worden via programmatie op afstand. SUMI rekent er immers op dat de klant (of zijn klant of eindklant) de nodige voorzieningen treft om de SUMI programmeurs/integratoren toegang te geven tot het plaatselijk netwerk van het gebouw of van de werf waar de programmatie moet geïntegreerd worden zodat vanop afstand geprogrammeerd kan worden, en aanpassingen of controles worden uitgevoerd.

Is dit niet het geval en kan er niet op afstand worden ingelogd, dan zullen alle verplaatsingen die hierdoor extra moeten gebeuren ook extra aangerekend worden (uren +km).

7. BETALING

Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

De timing van de facturatie voor projecten inzake Building Management Systems zal, tenzij anders overeengekomen, als volgt gebeuren:

Voor bestaande klanten:

 • Leveringen hardware
  • Volgens levering via contante betaling (zonder uitstel) en voor nieuwe klanten op
   voorhand).
 • Dienstprestaties
  • 20 % bij bestelling
  • 80 % volgens de vordering van de programmatie (interne voorbereiding en op de
   werf)
 • Licenties, cloud-services etc
  • Facturatie voorafgaand aan de abonnementsperiode

Voor nieuwe klanten en particuliere klanten

 • Nieuwe klanten betalen steeds alle dienstprestaties en levering van hardware,
  licenties, cloud-services voorafgaand aan de prestaties en de leveringen.
 • Voor dienstprestaties die in regie gebeuren zal voorafgaandelijk een raming gemaakt
  worden waarmee een voorlopige factuur gemaakt wordt die vooraf moet betaald
  worden. Na de levering van de dienstprestaties in regie wordt een tijdsafrekening
  gemaakt en wordt vervolgens een eindafrekening gemaakt. Indien minder uren
  gepresteerd werden dan voorzien wordt dit op de rekening van de klant terugbetaald
  binnen de maand na de eindafrekening. Indien meer uren werden gepresteerd
  wordt een bijkomende factuur opgemaakt. De klant zorgt van zijn kant dat dit
  eveneens binnen de maand na afrekening op rekening van SUMI staat.
 • Particuliere klanten kunnen in principe niet kopen bij SUMI. Indien zij dit toch doen
  verklaren zij zich per definitie akkoord met alle algemene voorwaarden en
  dienstenvoorwaarden van SUMI. En vallen ze meteen ook onder de
  betalingsvoorwaarden voor ‘nieuwe klanten’ zoals hierboven beschreven.

Indien de bouwheer een borgstelling wenst, moet de klant wel voorafgaandelijk aan de bestelling aan SUMI een kopie van de
overeenkomst bezorgen tussen de bouwheer en de hoofdaannemer ter zake. Het %
dat afgesproken werd tussen hoofdaannemer en bouwheer zal 1 op 1 overgenomen
worden voor de borgstelling tussen de klant en SUMI.

 1. De klant heeft vervolgens de keuze tussen twee opties.
  Bankgarantie : SUMI vraagt een bankgarantie aan bij één van zijn huisbanken (ING,
  KBC en BNP Paribas). Alle kosten (opstartkosten, vaste bijdrage en/of % gedurende
  de periode tot de bankgarantie volledig wordt gelicht) van deze bankgarantie zullen 1
  op 1 doorgerekend worden aan de klant.
 2. Het overeengekomen % wordt ingehouden van de facturen.

  De borgtocht wordt vrijgegeven in helften : de eerste helft bij de voorlopige
  oplevering, de tweede helft bij de definitieve oplevering.

  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om SUMI minimaal 4 weken
  voorafgaandelijk aan de voorlopige en aan de definitieve oplevering in te lichten van
  de data waarop deze zullen plaats vinden en van eventuele opmerkingen (met
  telkens een precieze en duidelijke omschrijving ervan) die ter voorbereiding ervan
  nog moeten aangepakt worden. Indien dit niet het geval is kan SUMI onmogelijk voor
  eventuele onvolkomenheden en de gevolgen ervan verantwoordelijk gesteld worden.

  Het is tevens de verantwoordelijkheid van de klant om SUMI maximaal 3 dagen na de
  respectievelijke voorlopige en definitieve oplevering in te lichten zodat de betrokken
  bankgarantie kan gelicht worden of dat de klant binnen de 8 dagen het openstaand
  saldo zal betalen. Alle kosten die volgen uit het niet of laattijdig informeren inzake de
  oplevering zijn ten laste van de klant.

8. VOORWAARDEN

Uitsluitend de algemene voorwaarden (zie inleiding) en deze bijzondere voorwaarden voor de BUILDING MANAGEMENT SYSTEM DIENSTVERLENING zijn van toepassing op alle overeenkomsten over levering van goederen, diensten en software tussen SUMI Smart & Connected Buildings en haar Klant, alsmede op alle offertes van SUMI en op alle bestellingen en PO’s van de Klant die hieruit voortvloeien. De toepassing van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden en van deze bijzondere voorwaarden voor de BUILDING MANAGEMENT SYSTEM DIENSTVERLENING dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke, voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst, expliciet ondertekend door SUMI en door haar Klant.

SUMI levert uitsluitend Business-to-Business, dus aan professionele klanten die over een ondernemingsnummer beschikken en die op een professionele manier actief zijn met gebouwentechnieken.

powered by float:left