ALGEMENE VOORWAARDEN(klik hier voor download)

ALGEMEEN

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SUMI Smart & Connected Buildings, hierna genoemd SUMI, en haar Klant, alsmede op alle offertes van SUMI. De toepassing van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst tussen SUMI en haar Klant.

TOTSTANDKOMING CONTRACTEN

Een overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat hetzij (i) de door de Klant voor akkoord ondertekende offerte/overeenkomst door SUMI is ontvangen en medeondertekend hetzij (ii) de door de Klant geplaatste bestelling schriftelijk is aanvaard door SUMI.

BESTELLING

Diegene die in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. .BW en 1200 e.v. BW.

In geval van annulering van een door de Klant gedane bestelling is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd aan SUMI ten belope van 25 % van het totale bedrag (incl. BTW) van de bestelling, onverminderd het recht van SUMI om een grotere schade te bewijzen.

De Klant wordt verondersteld de eigenschappen, de karakteristieken en de eventuele speciale gebruiksaanwijzingen van de door hem gekochte goederen te kennen.

LEVERING

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zal SUMI de verkochte goederen via diens vervoersdienst non-franco leveren op de plaats die op de bestelbon/offerte of overeenkomst staat vermeld, en bij gebreke daaraan op de maatschappelijke zetel van de Klant. Bij verzending zijn de verzendkosten steeds ten laste van de Klant.

De Klant is verplicht om de door SUMI geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst genomen worden, is SUMI gerechtigd om de desbetreffende goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. De levering is geschiedt zodra de goederen zijn gelost.

Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen de 48 uur na de levering en voor de ingebruikname of de verwerking van de geleverde goederen schriftelijk te worden gemeld aan SUMI waarbij de gebreken op gedetailleerde wijze dienen worden omschreven.

De door SUMI opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn louter indicatief. Elk geval van overmacht (waaronder uitputting van voorraad bij de toeleverancier, niet-levering of niet juiste of niet tijdige levering aan SUMI door haar toeleveranciers, tenietgaan van goederen door ongevallen, staking,…) brengt de schorsing van de indicatieve leveringstermijn met zich mee gedurende de gehele duur van de overmachtsituatie.

Vertraging in de levering van de bestelde goederen, kan geen aanleiding geven tot contractuele aansprakelijkheid in hoofde van SUMI, noch een aanspraak op een schadevergoeding van welke aard ook doen ontstaan. Enkel bij manifest abnormale vertraging in de levering heeft de Klant het recht om de overeenkomst met SUMI per aangetekend schrijven te ontbinden op voorwaarde dat SUMI nog steeds niet geleverd heeft binnen een periode van 8 werkdagen nadat SUMI daartoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijk verhaalmiddel.

SUMI behoudt zich het recht voor deelleveringen te doen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

De haspels voor kabeltransport worden gratis ter beschikking gesteld aan de Klant voor een periode van maximaal zes maanden vanaf levering en deze blijven in elk geval de eigendom van SUMI. De Klant is verplicht om deze binnen de zes maanden na levering in goede staat voor hergebruik en op eigen kosten terug te bezorgen op de zetel van SUMI, bij gebreke waaraan SUMI gerechtigd is op een vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde van de desbetreffende haspels.

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen worden opgegeven in euro en exclusief BTW.

De facturen van SUMI zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur, dit in de valuta zoals opgegeven in de factuur. Bij niet-vermelding van de vervaldag op de factuur is de factuur betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Eventuele protesten tegen de facturen dienen, op straffe van verval van rechtsvordering, aangetekend te worden verstuurd aan SUMI binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt te hebben ingestemd met de desbetreffende factuur.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de referentie-rentevoet voor achterstallige betalingen zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur tegen de vervaldag is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 50.

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag, worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, dit onafgezien van de eventueel vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.

Indien SUMI  de Klant toestaat om een factuur in termijnen te betalen en de betalingstermijnen niet worden nageleefd, wordt de volledige betaling (van het nog openstaande gedeelte) van de factuur onmiddellijk opeisbaar.

 

 

VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN

De aansprakelijkheid van SUMI voor eventuele verborgen gebreken in de door SUMI geleverde goederen is beperkt tot de gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen en dewelke tevens onder de garantie vallen van haar toeleveranciers. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend na het verstrijken van de termijn van 6 maanden worden niet langer door SUMI aanvaard.

Eventuele verborgen gebreken dienen in ieder geval, op straffe van verval van verhaal onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de Klant aan SUMI te worden gemeld met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

Klachten wegens verborgen gebreken worden niet in aanmerking genomen indien de Klant of een derde aan de geleverde goederen wijzigingen aanbrengt of herstellingen uitvoert zonder voorafgaandelijke toestemming van SUMI. Klachten worden evenmin in aanmerking genomen indien de Klant de geleverde goederen aanwend voor enig ander doel dan het doel waartoe te goederen bestemd zijn.

Indien zich een gebrek voortdoet en de klacht inzake het gebrek gegrond wordt bevonden, is SUMI enkel gehouden tot (naar eigen keuze) hetzij het herstel hetzij de vervanging, dit met uitsluiting van het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding. Indien de herstelling of vervanging onmogelijk zouden zijn, zal de verkoop worden ontbonden op verzoek van de Klant die in dat geval evenwel geen aanspraak zal kunnen maken op enige schadeloosstelling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

De eigendom van aan de Klant verkochte goederen, zal pas worden overgedragen op de Klant na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door de SUMI geleverde goederen aan SUMI verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot dat ogenblik is het de Klant verboden de goederen in pand te geven of door te verkopen.

Niettemin zullen de risico’s van het verlies, de beschadiging of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het ogenblik van de contractsluiting.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte plaats op te slaan en dit overeenkomstig de veiligheidsvereisten.

GEEN TERUGNAME

Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SUMI worden verkochte goederen niet teruggenomen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

SUMI wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor potentiële schade ingevolge een gebrek aan toezicht, ten gevolge van vocht, verhitting, brand of corrosie of ten gevolge van het feit dat goederen worden gebruikt voor andere doeleinden dan diegene waartoe ze bestemd zijn.

Behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door bedrog, opzettelijke of grove fout van SUMI, is SUMI niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade waaronder bv. winstderving, omzetverlies, verlies van contracten, verlies van gegevens, administratie- of personeelskosten, verlies van cliënteel,…

De eventuele aansprakelijkheid van SUMI, uit welke hoofde dan ook, is in alle geval beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat SUMI nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan tot het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.

ONTBINDING

SUMI heeft het recht om de lopende overeenkomst(en) met de Klant ten allen tijde met onmiddellijk ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen (i) indien de Klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst met SUMI voortvloeiende verplichtingen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement van de Klant, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant, of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. De ontbinding vindt plaats op de dag van verzending van het aangetekend schrijven van SUMI aan de Klant waarbij kennis wordt gegeven van de ontbinding. In geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig deze bepaling, behoudt SUMI zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 35% van het totale bedrag (incl. BTW) van de bestelling.

OVERDRAAGBAARHEID

Het is de Klant niet toegestaan diens contractuele rechten en verplichtingen t.a.v. SUMI geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SUMI. SUMI behoudt zich het recht voor om haar contractuele rechten en verplichtingen zonder toestemming van de Klant volledig of gedeeltelijk over te dragen.

DEELBAARHEIDSBEDING

Indien enige bepaling van hetzij de overeenkomst met de Klant, hetzij de overeengekomen bijzondere voorwaarden of SUMI haar algemene voorwaarden strijdig zou worden bevonden met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst of deze voorwaarden niet aantasten.

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen Afdeling Kortrijk.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

SUMI behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen ingevolge economische of juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking op alle lopende en toekomstige overeenkomsten vanaf de kennisgeving ervan aan de Klant.

powered by float:left